© website eigenaar   Rob Wijnands 2013
Het perceel grond aan de Vuurlijn in de Kwakel is in eigendom en het beheer van de fam. Arendse. Individueel kan daar een stukje volkstuin gehuurd worden. Om het beheer van het volkstuincomplex in goede banen te kunnen leiden is een lijst met regels opgesteld. De fam. Arendse (lees: Joeri Dikkeboom) ziet toe op de naleving en de handhaving hiervan. Het reglement is hieronder weergegeven.
REGELS VOLKSTUINENCOMPLEX per 01-01-2014 Artikel 1 Onder volkstuin wordt verstaan een perceel grond behorende tot het volkstuinencomplex, welke uitsluitend voor eigen of gezinsverbruik wordt benut voor het kweken van planten, kleinfruit en/of groenten. Artikel 2 Een huurcontract wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december) en zolang de gemeente Uithoorn dit toestaat. Het huurcontract zal stilzwijgend worden verlengd voor dezelfde periode indien niet is opgezegd. Onderverhuur is niet toegestaan. Artikel 3 1. Opzegging van het huurcontract dient voor 1 oktober van het lopende jaar schriftelijk plaats te vinden. 2. Bij beëindiging van het huurcontract dient de huurder de in gebruik gegeven tuin teeltklaar op te leveren, tenzij met verhuurder schriftelijk een andere afspraak is overeengekomen. 3. Bij (tussentijdse) beëindiging van het huurcontract vindt geen terugbetaling plaats. Artikel 4 Iedere huurder is verplicht de huur over het lopende jaar in zijn geheel te voldoen binnen 2 maanden na ontvangst factuur. Als huurder niet of niet tijdig betaalt, volgt een herinnering om alsnog over te gaan tot betaling. Het is mogelijk om een betalingsregeling af te spreken met de verhuurder. Artikel 5 1. Iedere huurder van dit complex heeft recht tot het betreden van het complex van zonsopgang tot zonsondergang. Overnachten is niet toegestaan. 2. Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein. Op zaterdagen bestaat de mogelijkheid om het complex op te rijden tot de Y-splitsing, uitsluitend voor het laden en lossen. Onder extreem natte omstandigheden is dit niet mogelijk. 3. Het is verboden een tuinhuis of ander opstal te bouwen. Bestaande opstallen kunnen blijven staan, mits ze goed onderhouden worden. Met toestemming van de verhuurder mag er een kasje en/of een tuinkast worden neergezet. Afmetingen kasje: maximaal lengte 250 x breedte 200 x hoogte 200 cm (hoogste punt van het puntdak is 200 cm). Materiaal kasje: aluminium en polycarbonaat (dus geen glas). Afmeting tuinkast: maximaal lengte 70 x breedte 100 x hoogte 220 cm. Het kasje en/of tuinkast mag geen eigen bouwsel worden maar moeten complete bouwpakketten zijn inclusief fundering. 4. De huurder is gehouden het gehuurde en de zich daarop bevindende opstallen in goede staat te onderhouden. Bij nalatig onderhoud kan de verhuurder de nodig geachte maatregelen treffen. Artikel 6 Iedere huurder heeft de vrije beschikking over de door hem of haar gehuurde tuin, maar is wel verplicht deze in zijn geheel in goede staat te brengen en te houden. De huurder dient vruchtwisseling (o.a. aardappelen) toe te passen op de gehuurde tuin en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om plantenziektes te voorkomen, zoals het afvoeren van het loof van de aardappelteelt en koolstronken. Op dit complex is het verboden om wiet en andere producten te telen die strijdig zijn met de wetgeving. Bij niet naleving hiervan zal de verhuurder de betreffende huurder hiervan aanzegging doen. Bij blijvende verwaarlozing van de tuin zal de verhuurder het huurcontract voortijdig en per direct beëindigen. Artikel 7 Het onderhouden en schoonmaken van de paden voor algemeen gebruik rondom zijn tuin dient door de huurder te geschieden. Bij nalatigheid zullen de paden onkruidvrij gemaakt worden door de verhuurder (bestrijdingsmiddelen). Artikel 8 Het is verboden voor elke huurder om: 1. Tuinafscheidingen van prikkeldraad of doornhaag te maken. Lage fruitbomen dienen zo geplaatst te worden dat de takken niet hinderen. 2. Bomen te planten. 3. Buiten de tuin afval te werpen of afval te verbranden. 4. Sloten of paden te verontreinigen. 5. Dieren op de tuin te houden. 6. Honden mogen uitsluitend aangelijnd op het volkstuincomplex worden meegenomen en moeten buiten het complex worden uitgelaten. 7. Bestrijdingsmiddelen te gebruiken zodanig dat omringende kavels hiervan hinder ondervinden of bestrijdingsmiddelen te gebruiken die bij de wet verboden zijn. 8. Geluidsoverlast te veroorzaken. 9. Grond af te voeren in zakken of met kluit aan de producten. 10. Tegels te gebruiken groter dan 60 x 40 cm.
naar inhoudsopgave naar inhoudsopgave
achterdevuurlijn